PRIVACY-BELEID

PRIVACY-BELEID VAN ONS ERFGOEDCENTRUM

1. Inleiding

De website www.krlmuseum.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden ter beschikking gesteld door de stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum (afgekort: het KRLE), statutair gevestigd te Oudehorne en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie onder nummer 50203428. Onder dit nummer is eveneens de naam geregistreerd die wij vanaf 1 januari 2018 communiceren, namelijk: het “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum. Met betrekking tot de bescherming van privacy hebben wij hieronder ons beleid vastgelegd.

2. Privacy-beleid

KRLE garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle personen van wie wij persoonsgegevens ontvangen, herzij via aanmonstering, hetzij via onze website of anderzinds. Dat betekent dat wij van onze Vrijwilligers, maar ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder staat vermeld welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat men kan doen als men nog vragen heeft.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op de homepage van onze website ( s.v.p. klik Privacy-logo aan ) vindt men altijd de meest recente versie.

3. Persoonsgegevens die wij registreren

In diverse, meestal voor de hand liggende, situaties worden persoonsgegevens door ons verwerkt. Personen delen persoonsgegevens met ons omdat ze zich bijvoorbeeld willen registreren. Dat kan via een brief, e-mail, via onze website of telefonisch.

3.1 Aanmonstergegevens

In het kader van onze Aanmonstersysteem, legt het KRLE gegevens vast. Het KRLE gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende aanmonsterovereenkomst, daar hoort ook de verant-woording bij die het KRLE in haar magazine ‘Lloyd-Kompas’ doet over de besteding van gelden aan-gedragen door haar aangemonsterden, sponsors en donateurs. Het adresbestand-‘aangemonsterden’ wordt derhalve ook gehanteerd en bewaard door de Lloyd-Kompas-redactie.

Voorts heeft de KRLE-functionaris ‘aanmonsteren’ op zijn laptop (beschermt door Norton Security Deluxe) de volgende lijsten vastgelegd.                                                                                                                  

a. Naamlijst van aangemonsterden + ere aangemonsterden.                                                                                                                                                                        

b. Overleden aangemonsterden + ere aangemonsterden.                                                                                                                                                                             

c. Afgemonsterde aangemonsterden.                                                                                                                                                                                                                

d. Verzendlijst met namen en adressen t.b.v. verzenden Lloyd-Komppas e.d.                                                                                                                                    

e. Lijst met foto’s van huidige en voormalige aangemonsterden.

In deze lijsten zijn de volgende gegevens opgenomen:                                                                                                                                                                             

1. Pasfoto

                                                                                                                                                2. Naam + initialen + (roepnaam)                                                                                                                  

3. Adres + postcode + woonplaats                                                                                                                   

4. Geslacht                                                                                                                                                            

5. Geboortedatum / -jaar + geboorteplaats                                                                                                   

6. Telefoonnummer en/of mobielnummer                                                                                                    

7. E-mailadres                                                                                                                                                      

8. Voormalige functie (K)RL dan wel andere reden om aan te monsteren.                                          

9. Gegevens betreffende contributie betaling c.q. achterstand.

Op de Website van de organisatie wordt vermeld een lijst van aangemonsterden + ere aangemonsterden en overleden aangemonsterden met de volgende gegevens:

1. Datum aanmelden                                                                                                                                                                                                                                          

2. Naam + initialen + (roepnaam)                                                                                                                                                                                                                 

3. Geboortejaar (exclusief die van vrouwlijke aangemonsterden)                                                                                                                                                           

4. Voormalige functie bij de (K)RL,  dan wel andere reden om aan te monsteren.                                                                                                                             

5. Woonplaats


3.2 Contactformulier

Het staat iedereen vrij het KRLM via het Contactformulier op onze website vragen te stellen. Wij geven doorgaans binnen zeven werkdagen antwoord op vragen/opmerkingen. De gegevens die rond de vraagstelling aan de orde zijn, worden bewaard om, indien wenselijk, de correspondentie op een later tijdstip te vervolgen.

3.3 Foto’s op onze Mega-fotogalerij

In de KRLM Mega-fotogalerij treft men duizenden foto’s aan die deels eigendom zijn van het KRLM en in de loop der jaren deels zijn aangeleverd door voornamelijk Lloyd-bemanningsleden, maar ook door Lloyd-passagiers. Door deze foto’s beschikbaar te stellen voor genoemde Mega-fotogalerij bepaalt men zelf wat openbaar wordt, namelijk de afbeelding en uw naam als bronvermelding.

Vrije download afbeeldingen

Vanwege de KRLM-doelstelling zijn de aangeleverde afbeeldingen en bronvermelding openbaar en dus downloadbaar. Op de KRLM-website staan de voorwaarden waarop het downloaden van afbeeldingen en bijbehorende tekst is toegestaan: Het downloaden van foto’s en vervolgens openbaar maken, is nadrukkelijk onder voorwaarden van bronvermelding, toegestaan. Indien men een foto zonder bron tegenkomt,  kan men de bron alsvolgt vermelden: Afbeelding: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed centrum.

Gebruik voor commerciële doeleinden is nadrukkelijk verboden.

3.4 Het KRLM-forum

Bij gebruik van ons forum, bepaalt men zelf wat hij/zij aan de openbaarheid toevertrouwt. Alleen indien tekst en/of afbeeldingen op ons forum ingaan tegen wettelijke- en fatsoenregels, kan het KRLE ingrijpen en zonodig tekst- en/of afbeelingen verwijderen.

3.5 Informatievoorziening  

Om mogelijke geinteresseerden in ons ‘goede doel’-werk op de hoogte te houden van KRLE-nieuws en/of (nieuwe) KRLE-diensten hebben wij adres-verzendlijsten samengesteld. Hierbij tracht het KRLE rekening te houden met wensen en voorkeuren. Indien men geen prijs stelt op informatie over KRLE-nieuws en/of deze (nieuwe) diensten dan ken men dit schriftelijk melden bij Stichting KRL-Erfgoedcentrum, Heerewegh 4, 2731 BM  Benthuizen of per e-mail: krlmuseum@gmail.com met als onderwerp: Adresregistratie. Wij zullen dan uw gegevens binnen zeven werkdagen van alle verzendlijsten verwijderen.

3.6 Lijst fondsen en sponsoren

De voorzitter van de organisatie beschikt over een lijst met sponsoren en fondsen en over  adresgegevens van andere relaties.

4. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden aan ons toevertrouwd. De kwantiteit en kwaliteit van deze persoonsgege-vens hangen af van de exacte reden waarvoor de gegevens worden gebruikt. Wij zullen de vertrouwelijkheid van deze gegevens respecteren. Zonder toestemming van belanghebbenden zullen nooit persoonsgegevens aan derden ter beschikking worden gesteld (bij het zelf plaatsen van teksten en/of afbeeldingen bepaalt men zelf wat openbaar wordt!).

Voorbeeld:

Op onze website is op de monsterrol te zien wie bij het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Erfgoed Centrum aangemonsterd zijn. Alleen de naam, voormalige Lloyd-functie en woonplaats worden ver-meld, daarbij worden nooit adresgegevens, e-mail of telefoonnummer weergegeven. Derden kunnen behoefte hebben met u in contact te komen. In dit soort situaties zullen wij dit aan de aangemonsterde doorgeven zodat hij/zij zelf kan besluiten op die contactwens in te gaan. 

5. Andere gebruikers

Zodra men zelf actief een hulpvraag of een openbaar hulpaanbod plaatst, wordt dit getoond op onze websites. Andere gebruikers kunnen dan een hulpvraag of -aanbod lezen. Hierbij staan: voornaam, profielfoto en voor welke regio de oproep geldt. Achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer worden door ons nooit gedeeld met andere gebruikers.

6. Derde partijen

Het KRLM verstrekt genoemde persoonsgegevens nooit aan derden! 

7. Hoe lang worden persoongegevens bewaard? 

We verwerken informatie over het contact dat men eerder met ons had. Waarover ging het gesprek. Een vraag, feedback een technische melding. Wanneer was dat gesprek en hoe? Hiermee verbeteren wij onze dienstverlening en kunnen wij in een volgend contactmoment efficiënter service verlenen. Dit aspect is ook belangrijk omdat het KRLE een Vrijwilligersorganisatie is, hetgeen betekent veel doen met meestal te weinig menskracht.

8. Privacybeleid andere websites

Op onze website: www.krlmuseum.nl zijn links opgenomen naar andere websites, dat doen wij om de mogelijkheid te bieden ook relevante onderwerpen van derden te bekijken. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar betreffende websites.

9. Wijziging van gegevens die bij ons staan geregistreerd

Door een e-mail met wijzigingen naar KRLE te sturen, worden de gegevens aangepast: krlmuseum@gmail.com