“Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum

DOELSTELLING 

Het doel dat het “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum tracht te bereiken is grotere bekendheid bij het publiek met de significante rol die de (K)RL in de roemruchte Nederlandse scheepvaart geschiedenis heeft gespeeld en de effecten daarvan op de huidige samenleving. Het KRL-Museum wil tevens een “pleisterplaats” zijn voor oud KRL-werknemers, oud Lloyd-passagiers, kortom voor álle geïnteresseerden hét “epicentrum” van alles wat met de (K)RL te maken heeft. Ook om die reden is de naam van het KRL-museum aangepast naar: “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum.

Toelichting-1:

Wat onze samenleving van de sporen uit het verleden de moeite waard vindt, vormt in feite het erfgoed van die samenleving. In erfgoed moet, naar onze mening, het menselijke aspect doorslaggevend zijn, immers het algemene doel van elk museum is het interesseren van de toekomstige generaties in wat de generaties vóór hen heeft bewogen.

Toelichting-2:

Statistisch gezien is er over 30 jaar niemand meer die uit eerste hand iets over de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd kan vertellen. Dit betekent dat wij nog maar een beperkte tijd hebben om het gesproken en geschreven woord van oud-KRL-ers op te tekenen en dus nog mee te kunnen bepalen hoe de (K)RL over enige decennia definitief de geschiedenisboekjes in gaat. Het KRL-Museum ziet het als een uitdaging en plicht het ontbrekende in de veiligstelling van ons (K)RL-erfgoed op te vullen, iets dat de Maritieme Musea in Nederland  bewust, onbewust of gedwongen achterwege laten. De MISSIE van het niet gesubsidieerde en/of gesponsorde KRL-Museum is het bovengenoemde gat in de komende jaren opvullen.

 

MISSIE

De missie van het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum is in de komende decennia representatieve delen van het materiële erfgoed (museumstukken) maar vooral ook het immateriële erfgoed (het menselijke aspect) van de N.V. Rotterdamsche Lloyd en Koninklijke Rotterdamsche Lloyd n.v. op een zodanige wijze inventariseren, verzamelen en tentoonstellen dat toekomstige generaties ook in de (K)RL geïnteresseerd raken en -blijven.

 

 

 HOE WIJ OVER HET BELANG VAN DE SCHEEPVAART OP NEDERLANDS INDIË DENKEN, IS HELAAS ONDERDEEL VAN KOLONIAAL TRAUMAVERWERKING !

De rederij ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd’ en al haar voorgangers, opgericht door de roemruchte redersfamilie Ruys, hebben in de ‘Gouden eeuw’ van de Nederlandse scheepvaart een hoofdrol gespeeld. Door die belangrijke rol zijn deze scheepvaartmaatschappijen onmiskenbaar van invloed geweest op de ontwikkelingen in de Nederlandse scheepvaart en in Nederland zelf. Mede door de vaart op Nederlands Indië te onderhouden, is de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd een belangrijke schakel geweest tussen de Indische en Nederlandse samenleving en is daarbij, samen met haar zuster ‘Stoomvaart Maatschappij Nederland’ (SMN) het ‘vehikel’ geweest waarmee Nederland uiteindelijk één van de rijkste landen ter wereld is kunnen worden. 

Vanaf 1870 ging Wm. Ruys & Zoonen zich bezighouden met de stoomvaart en in 1869 al sprak Willem Ruys senior met zijn zonen over een scheepvaartlijn op New York. In september 1869 werd de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM), de latere Holland Amerika Lijn (HAL), opgericht en medio 1872 was de eerste afvaart op New York. Omdat de twee door de NASM bestelde schepen (de ‘Rotterdam’ en de ‘Maas’) niet op tijd klaar waren, werd de allereerste afvaart op Amerika door een schip van Wm. Ruys & Zoonen, het ss Ariadne, uitgevoerd! In de jaren 1930-1933 was de finaciële situatie zodanig slecht dat de HAL-directie onder curatele werd gesteld er was toen zelfs sprake van een fusie met de RL en SMN. Omdat de eigen HAL-bestuursvoorzitter W. van der Vorm werd door Den haag niet serieus genomen, waaropRotterdamsche Lloyd-directeur B.E. Ruys W.zn. in 1934 met succes bij de Nederlandse regering pleitte voor staatssteun aan de HAL door een tweede ss Statedam te financieren. De Rotterdamsche Lloyd heeft toen de HAL mede van de ondergang gered!

In 1875 ontstond uit de trotse vloot van grondlegger, Willem Ruys J.D.zn. uiteindelijk de ‘Stoomboot-Reederij Rotterdamsche Lloyd’, de ‘NV Rotterdamsche Lloyd’ en de ‘Koninklijke Rotterdamsche Lloyd’.

De (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd speelde vervolgens een dominante/significante rol bij de oprichting van de scheepvaartmaatschappijen: ROTTERDAM, TRITON, HBT, SMIT LLOYD, NASM (latere HAL), KPM, KJCPL, VNS en KONINKLIJKE NEDLLOYD.

Samenvattend: Wat de familie Ruys met o.a. haar scheepvaartmaatschappij (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd, samen met haar Amsterdamse zuster Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN), voor de Nederlandse scheepvaart, Nederland zelf en voor onze kolonie,  Nederlands Indië heeft betekend is van zeer grote invloed en dus van zeer groot belang geweest. De vaart op Nederlands Indië heeft ons tot de meest welvarende landen ter wereld gemaakt, de KRL en SMN vormden gezamenlijk het ‘vehikel’ dat deze grote welvaart mede mogelijk heeft gemaakt!

 

Over de significante betekenis van de roemruchte scheepvaartmaatschappij ‘Rotterdamsche Lloyd schreef journalist A. Voogd in 1924 het volgende ……. spijtig dat we dit allemaal vergeten zijn!

De Rotterdamsche Lloyd is een geheel modern verzorgd en geoutilleerd bedrijf, waarop de gemiddelde Nederlander terecht trotsch kan zijn. De tradities, welke een scheepvarend volk als het onze eigen zijn, draagt de Lloyd in en met zich. Wie haar nieuwste mailbooten ziet, vooral in de vaart op zee, zich des avonds met lichtlijnen afteekenend tegen de duisternis, gevoelt welk een ontzaglijke onderneming een maatschappij moet vormen, die een groot aantal van zulke booten in de vaart heeft, regelmatig exploiteert, onderhoudt, en die daarnevens een veel grootere vrachtbootenvloot heen en terug naar de koloniën doet varen. Er moge in het oude vrachtvaartbedrijf van de Nederlandsche voorvaderen ten tijde der Oost-Indische Compagnie, met barken, fregatten en wat dies meer zij, hoog opgetuigd, iets meer schilderachtigs zijn voor onzen tijd, die leeft in de cijfers van omvang en snelheid, spreekt het moderne bedrijf van de groote koopvaardij niet minder duidelijk. Onder de groote scheepvaartondernemingen, waarlijk niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten, neemt de Rotterdamsche Lloyd een belangrijke plaats in, en zij kan haar vlag met eere toonen over al de Oceaan-wateren, die haar schepen bevaren!

 

 

ONS RIJK, MARITIEM VERLEDEN DIENT GEKOESTERD TE WORDEN!

Weloverwogen aandacht aan ons rijke maritiem verleden geeft uitgelezen kansen onze jongere generaties te laten zien waartoe wij Nederlanders in staat zijn, namelijk het roemruchte Nederlandse koopmanschap en zeemanschap, met name de combinatie van deze twee vaardigheden.

Negatieve invloeden op deontwikkelingen in onze zeevaart, zoals: Napoleon, de Tweede Wereldoorlog, Soekarno, de luchtvaart, het Deense Maersk en recessie na recessie hebben er niet voor kunnen zorgen dat onze koopvaardij definitief het ‘scheepvaartbijltje er bij heeft neer moeten leggen’ Dat rijke, maritieme verleden lijkt een volks-genetische aanleg en dient in ons eigen belang en voor onze eigen toekomst gekoesterd te worden!

Echter, de zeer dominante financieel/economische aspecten van onze huidige maatschappij hebben er voor gezorgd dat de waardevol inhoud van ons erfgoed pas in tweede instantie of soms helemaal niet aan bod komt.